ماکارونی با جوانه

سالاد جوانه گندم

یک ظرف ماکارونی تهیه نموده و روی آن را به ردیفی از جوانه یونجه و ماش تزئین نمایید.